Algemene voorwaarden

Rij een Klassieker is onderdeel van Bleekemolens Race Planet en valt als zodanig onder de Algemene Voorwaarden van Bleekemolens Race Planet.

 1. DEFINITIES
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. BRP: Bleekemolens Race Planet, waaronder de volgende vennootschappen vallen: Race Planet Amsterdam, Race Planet Delft, Race Planet Zandvoort en de aan haar gelieerde ondernemingen.
  b. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee BRP direct of indirect een overeenkomst aangaat, waaronder een ieder die een evenement van BRP bezoekt of hieraan deelneemt.
  c. Evenement: diensten, leveringen, werkzaamheden, waarop de overeenkomst betrekking hebben.
  d. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van BRP.
 2. TOEPASSELIJKHEID
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van BRP, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2.2 Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.3 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd worden dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
  3.1 Offertes en aanbiedingen van BRP zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3.2 BRP is niet gehouden haar offertes of aanbiedingen gestand te doen indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij BRP anders aangeeft.
 4. UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMSTEN
  4.1 BRP is bevoegd een evenement te wijzigen, te verplaatsen, te annuleren en/of zaken die ter beschikking zijn gesteld te wijzigen of te vervangen door een naar het oordeel van BRP te bepalen gelijkwaardig alternatief indien BRP dit nodig acht voor een goed functioneren en/of voor de veiligheid van personen, zonder dat BRP een schadevergoeding aan Klant verschuldigd is.
  4.2 BRP is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken, zonder dat Klant hiervan in kennis wordt gesteld.
  4.3 BRP is bevoegd om tegelijkertijd meerdere evenementen met meerdere Klanten te laten plaatsvinden op dezelfde locatie, een en ander voor zover de omvang van deze locatie dit toelaat.
  4.4 BRP is bevoegd om van Klant (en/of van de (wettelijk)vertegenwoordiger bij minderjarigen) te verlangen dat een vrijwaringsverklaring wordt getekend voordat Klant deelneemt aan een evenement. Indien Klant deze vrijwaring niet tekent dan heeft BRP het recht om Klant van deelname uit te sluiten.
 5. AANSPRAKELIJKHEID
  5.1 Deelname aan activiteiten en het betreden van locaties die BRP gebruikt bij de uitvoering van haar overeenkomsten (zoals circuits, kartbanen, paddocks en horecaruimtes) zijn voor eigen risico van Klant.
  5.2. BRP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een evenement die direct of indirect door Klant wordt geleden, van welke aard ook, zoals verwondingen, botbreuken, lichamelijk of geestelijk letsel, of schade ten gevolge van overlijden.
  5.3 BRP is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
  5.4 Indien BRP aansprakelijk mocht zijn dan is de aansprakelijkheid van BRP beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering plaatsvindt dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,-.
  5.5 De aansprakelijkheid van BRP is te allen tijde beperkt tot directe schade. BRP is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.
  5.6 Klant wordt geacht ermee bekend te zijn dat de voertuigen bij een evenement niet verzekerd zijn overeenkomstig Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). Bij aanrijding, botsen en roekeloos rijden als gevolg waarvan schade ontstaat, kan de tegenpartij Klant aansprakelijk stellen.
  5.7 BRP kan Klant aansprakelijk stellen indien een voertuig (kart, quad, buggie, auto, formulewagen, enz.) schade oploopt veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van Klant.
  5.8 Ouders of wettelijk vertegenwoordigers dragen te allen tijde het volledige risico van schade indien een minderjarige (< 18 jaar) een evenement bezoekt of hieraan deelneemt en aanvaarden dit verhoogde risico.
  5.9 BRP is niet verplicht tot vergoeding van enige schade indien Klant zijn verplichtingen, zoals genoemd onder artikel 6 Algemene Voorwaarden niet naleeft. Hieronder wordt ook verstaan dat Klant onjuiste of onvolledige informatie aan BRP heeft verstrekt.
  5.10. De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in artikel 5.1. tot en met 5.9 gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BRP of haar leidinggevenden.
  5.11. Klant dient voor deelname een vrijwaring te tekenen, wanneer deze getekend is heeft de inhoud van de vrijwaring steeds voorrang boven de Algemene voorwaarden.
 6. VERPLICHTINGEN KLANT
  6.1 Klant is te allen tijde verplicht om aanwijzingen, instructies, voorschriften en huisregels van BRP na te leven en om de ter beschikking gestelde zaken als een goed huisvader te behandelen.
  6.2 Klant zal BRP steeds tijdig alle medewerking en informatie verschaffen, die voor BRP nodig of nuttig zijn om de diensten of leveringen te kunnen verrichten.
  6.3 Klant is verplicht om bij deelname aan de activiteiten van BRP in een goede gezondheid te verkeren. Klant is niet toegestaan om deel te nemen aan een evenement bij gezondheidsklachten, zoals rug-, nek-, hartklachten, kortademig, indien zwanger of onder invloed van medicijnen, drugs of alcohol.
  6.4 Huisdieren zijn bij een evenement niet toegestaan.
  6.5 Indien Klant in voertuigen rijdt die overeenkomen met auto’s (zoals raceauto’s, formulewagens, personenauto’s, sportwagens, e.d.) in de zin van de wet, is Klant verplicht om minimaal in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B of een buitenlands equivalent in geval van buitenlandse deelnemers.
  6.6 BRP is bevoegd om Klant van (verdere) deelname uit te sluiten indien Klant enige instructie of voorschrift niet naleeft of als Klant naar het oordeel van BRP niet in staat is om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan een evenement. In geval van uitsluiting van deelname maakt Klant geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch anderszins op vergoeding van schade of kosten.
 7. BETALINGEN
  7.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
  7.2 Klant dient eventuele resterende bedragen die bij nacalculatie (extra deelnemers en/of consumptie) gefactureerd worden, binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
  7.3 Indien Klant in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur dan is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd.
  7.4. Indien Klant in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur dan heeft BRP het recht om de overeenkomst te ontbinden en annuleringskosten door te belasten met inachtneming van het gestelde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
  7.5 Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan BRP de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke (minimaal 15% van de hoofdsom) en eventueel gerechtelijke kosten, naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.
 8. ANNULEREN OF VERPLAATSEN
  8.1. Voor een particulier programma (individuele race experience/-cursus) geldt dat Klant een percentage van het factuurbedrag is verschuldigd indien Klant een activiteit verplaatst of annuleert:
  – Bij verplaatsing tot 2 weken voor het evenement: 2 keer kosteloos, verdere verplaatsingen tegen een toeslag van 10%.
  – Bij annulering tot 2 weken voor het evenement: 25% van het factuurbedrag
  – Bij annulering en verplaatsing binnen 2 weken voor het evenement: 50% van het factuurbedrag
  – Bij annulering, verplaatsing of ‘no show’ op de dag van of voor het evenement: 100% van het factuurbedrag.
  8.2. Voor een groepsarrangement geldt dat Klant een percentage van het factuurbedrag is verschuldigd indien Klant een activiteit verplaatst of annuleert:
  – Bij annulering tot 4 weken voor het evenement : 0% van het factuurbedrag
  – Bij annulering tot 2 weken voor het evenement: 50% van het factuurbedrag
  – Bij annulering binnen 2 weken voor het evenement: 100% van het factuurbedrag
  – Wijzigen van het aantal deelnemers is mogelijk met een maximum van 10%.
  8.3. Voor de catering van groepsarrangementen geldt dat Klant een percentage van het factuurbedrag is verschuldigd indien Klant het aantal personen wijzigt voorafgaand aan de activiteit:
  – Bij wijzigingen tot 1 week voor het evenement: 0% van het factuurbedrag
  – Bij wijzigingen binnen 1 week voor het evenement: 100% van het factuurbedrag.
  8.4. Bij het annuleren van producten die specifiek voor Klant zijn ingekocht, besteld of zaken die zijn voorzien van branding van de Klant is Klant het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  8.5. De bepalingen genoemd in dit artikel gelden niet indien BRP met Klant uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen.
 9. OVERMACHT
  9.1 BRP is te allen tijde gerechtigd om een evenement of een onderdeel af te gelasten vanwege overmacht.
  9.2 In geval van overmacht, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, heeft Klant enkel aanspraak op restitutie van door haar vooruitbetaalde bedragen indien en voor zover die zien op prestaties die op grond van de overeenkomst geheel niet zijn uitgevoerd. Iedere andere aanspraak, waaronder schadevergoeding, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING
  10.1. BRP is bevoegd om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien:
  – Klant enige verplichting niet of niet volledig nakomt
  – Klant de aanbetaling niet heeft voldaan.
  – er een gegronde reden is om te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk kan nakomen.
  10.2. Indien Klant surseance van betaling aanvraagt, de schuldsanering ingaat, zijn faillissement wordt aangevraagd of indien Klant niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, dan is BRP bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  10.3. Indien BRP de overeenkomst ontbindt dan zijn alle vorderingen op Klant direct opeisbaar. Indien BRP de nakoming van haar verplichtingen opschort, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. BRP behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding van Klant te vorderen.
 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  11.1 Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van BRP steeds volledig te respecteren.
  11.2 BRP is bevoegd om tijdens een evenement beeld- en/of geluidsopnamen te maken waarop Klant zichtbaar is en om deze openbaar te maken.
 12. KLACHTEN
  12.1 Klachten moeten binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd aan BRP kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht het geleverde product of dienst van BRP te hebben goedgekeurd.
  12.2 Klachten over facturen van BRP moeten binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 13. GESCHILLEN
  13.1 Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen met BRP is Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Als relatief bevoegde rechter zal de rechtbank te Amsterdam gelden.
  13.3 De Nederlandse tekst zal steeds bepalend zijn voor de uitleg van de Algemene Voorwaarden.